foto1
Spomenik Đorđu Stanojeviću
foto1
Spomenik Stevanu Stojanoviću Mokranjcu
foto1
Muzej Hajduk Veljka (Todorčetov konak)
foto1
Dom kulture "Stevan Mokranjac"
foto1
Spomenik Hajduk Veljku Petroviću
Negotin Cafe je stranica rođena 17. maja 2006. godine sa namerom da na jednom mestu okupi Negotince, Negotinke i one koji vole Negotin, radi druženja i održavanja kontakta, takođe da oni koji su otišli u "beli svet" ostanu informisani o dešavanjima u svom gradu.Negotin Cafe

Negotin Cafe

Mesto gde svraćaju Negotinci, Negotinke i oni koji vole Negotin

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS FeedPinterest
Pin It

Pedagoški fakultet u Vranju na Visoko školskoj jedinici u Negotinu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u šk. 2017/2018. godini upisuje 40 studenata na Studijski program za obrazovanje učitelja (240 ESPB): 15 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta i 25 samofinansirajućih studenata.

U skladu sa Odlukom Vlade RS, Pedagoški fakultet u Vranju može da upiše i tri studenta na teret budžeta i to: jednog sa invaliditetom, jednog pripadnika romske nacionalnosti i jednog državljanina RS koji je u šk. 2016/2017. godini završio školovanje u inostranstvu.

USLOVI UPISA:

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

KONKURSNI ROKOVI:

Prijavljivanje kandidata je 21, 22. i 23. juna 2017. od 8 do 14 sati.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole;

- dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.500,00 dinara na ž.r. 840-1244666-48Pedagoškog fakulteta u Vranju (svrha: za polaganje prijemnog ispita);

- biometrijsku ličnu kartu.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 60.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u više rata, a za strane državljane 1000 evra.

PRIJEMNI ISPITI:

Prijemni ispit za upis održaće se 30. juna 2017. godine po sledećoj dinamici:

- 10,00 – provera govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti prijavljenih kandidata,

- 11,00 – test iz Srpskog jezika i književnosti,

- 13,00 – test iz Opštih znanja i informisanosti.

Provera sklonosti i sposobnosti je eliminatornog karaktera. Kandidat koji ne zadovolji ne može pristupiti testiranju.

RANGIRANjE KANDIDATA:

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA:

JEDINSTVENE RANG LISTE biće objavljene 3. jula 2017. godine u 12 sati.

PRAVO NA PRIGOVOR I ŽALBU:

Kandidat koji smatra da na Jedinstvenoj rang listi nije rangiran na način predviđen konkursom (nezadovoljan vrednovanjem prijemnog ispita), može podneti prigovor dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od objavljivanja Jedinstvene rangliste. Dekan donosi odluku po prigovoru u roku od 24 sata od njegovog podnošenja. Nezadovoljan rešenjem, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od prijema istog. Savet rešava po žalbi u roku od 2 dana od njenog prijema.

KONAČNE RANG LISTE biće objavljene10. jula 2017. god.

PRAVO NA UPIS:

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 50 bodova.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

UPIS KANDIDATA obaviće se od 10. do 14. jula 2017. od 8 do 14 sati.

Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u roku utvrđenom u konkursu umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema redosledu utvrđenom po Konačnoj rang listi.

PEDAGOŠKI FAKULTET U VRANjU

UNIVERZITET U NIŠU
PEDAGOŠKI FAKULTET U VRANjU
VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U NEGOTINU

Negotin, Đorđa Stanojevića 15, Vranje, Partizanska 14

Tel. 019/547-395, Tel. 017/ 422-962; 421-633

www.pfvr.ni.ac.rs

Besplatni oglasnik
Display Pagerank